Brána Světla
V den s magickým datem 22.2.2020, kdy se lidstvu rozevřela a zpřístupnila mohutná a mocná hvězdná brána, jsme byly slavnostně, důstojně a přitom láskyplně povolány otevřít již třetí vysokovibrační portál světla pod názvem Orlovský Portál Světla. Rovněž tento nový portál má sloužit lidstvu k jeho probuzení a nádhernému prosvětlení. Portál zde bude pro dobro a blaho všech, kdo se mentálně do jeho středu přenesou a z čistého srdce a s upřímným záměrem požádají o pročištění a uzdravení své, svých blízkých, přírody, lidstva a naší překrásné planety. Jeho posláním je být spojnicí mezi naším světem a Univerzem. Skrze Orlovský Portál Světla budou do nitra naší Země proudit jasné, zářivé, uzdravující paprsky univerzální kosmické všeobjímající lásky. A Gaia vždy na tyto proudy odpoví svou vzájemností a jednotou se vším živým. Děkujeme za tyto dary!Dne 21.3.2020 se všechny tři portály světla Vyšehradský, Valašsko Bystřický i Orlovský propojily a umožnily, pomocí posvátné geometrie, vytvořit široký průchod světla na Zemi. Vznikla Brána Světla, která velmi pomůže navýšit vibrace tolik potřebné pro nás všechny na Zemi.OdpovědětOdpovědět všemPřeposlat

Koronavir

Otázka:Milovaní, můžete nám poskytnout informace ohledně šířící se koronavirové nákazy? Jak se máme chovat, jaká opatření přijímat a co nám má tato situace ukázat a přinést?


Jak již mnozí osvícení na letošní rok předpovídali, očekávala se nějaká zlomová událost, která má ovlivnit celosvětové dění a životy lidí na celé planetě. A tato situace opravdu nastala. Máme zde pandemii, která již zasáhla mnohé státy a její rozsah a dopad ještě zdaleka nedosáhl vrcholu. Vaše vláda se snaží včasnými a razantními kroky šíření viru zamezit. Bohužel se ale pouze rozloží v čase, což pomůže z hlediska možnosti účelné a účinné zdravotní pomoci postiženým touto nemocí. Ekonomický a celospolečenský dopad ale bude enormní a ne zrovna v kladném slova smyslu. Na vás všech je, abyste zachovali klid, rozvahu, byli zodpovědní k sobě i druhým a dbali všech doporučení.Čelit nákaze můžete právě pozitivní myslí a přístupem, správnou životosprávou, posilováním imunity, dostatečným přísunem vitamínů a minerálů, správným pitným režimem, sepjetím s přírodou a srdečností. Zažeňte chmury, negace, pesimismus, strachy, věřte v rychlý ústup pandemie a uzdravení všech nakažených. Posílejte sobě, druhým, planetě a lidstvu proudy bezpodmínečné a všeobjímající lásky. A jak být toho při všem tom dění schopni? Uvědoměním si, že právě a jedině čistá láska rozpouští vše, co neslouží všeobecnému blahu.Celá tato situace je vlastně zkouškou vaší nejenom morální vyspělosti, ale převážně duchovní. Umíte vůbec ještě myslet na druhé a celospolečenský prospěch? Jste ochotni a schopni se uskrovnit a slevit ze svých nároků ve prospěch celku? Nebo žijete jen a jen pro sebe a vaším krédem je nahromadit si co nejvíce majetku a žít na úkor druhých? Dojde na opravdové „lámání chleba“. A pokud zachováte již zmíněný klid a rozvahu, budete smíření a připravení se zároveň něčeho vzdát a hlavně vnímat a všímat si neskutečných krás, které jsou k vidění i slyšení všude okolo vás, znovu jako malé děti se budete radovat z maličkostí a i těch nejmenších darů, které nám život na této nádherné a jedinečné planetě skýtá. Tuto významnou zkoušku pak zvládnete na výbornou a připravíte si fundament pro nastolení lepšího a spravedlivějšího společenského uspořádání, ve kterém si budete jako dokonalé bytosti opravdu rovni a dosáhnete skutečné jednoty, radosti, souznění a harmonie.

S pokorou a láskou vaši milující světelní průvodci!

OdpovědětOdpovědět všemPřeposlat

Otevření Valašsko-Bystřického portálu Světla a propojení s Vyšehradským portálem Světla.

Dne 25. listopadu 2019 jsme s nejvyšší možnou pokorou, úctou a láskou, pod vedením našich Světelných průvodců a s požehnáním stvořitele, otevřely druhý portál Světla. Tento portál, vyvěrající z lůna naší matky Země, zasazený do čisté přírody Beskyd a spojující nitro Gáji s centrálním Sluncem Héliem, prosvětluje a prozařuje naši Zemi a přejímá pro naše blaho uzdravení přírody, nastolení porozumění a harmonie, ty nejčistší paprsky Univerzální bezpodmínečné Lásky. Stejně jako portál Vyšehradský, tak i Valašsko-Bystřický portál Světla již slouží a bude sloužit všem lidem, kteří zatouží po uzdravení svých těl, myslí, vztahů a životů vůbec. Kdykoliv se na portál naladíte, načerpáte nový příliv sil a energie, očistíte se a napojíte na vyšší světy.

Na Nový rok 2020, tj. 1.1.2020 jsme oba dva portály propojily, čímž se pozitivní síla obou portálů sjednotila a jejich účinek ve prospěch a vše obecné dobro obyvatel Čech, Moravy, Slezska a Slovenska se ještě umocnil.

Dopis pro Einsteinovou dceru

List pre Lieserl Einsteinovú:

Keď som navrhol teóriu relativity, veľmi málo ľudí ma pochopilo a to, čo odhalím a prinesiem ľudstvu teraz, rovnako koledujem s nepochopením a s predsudkami sveta.

Žiadam Ťa aby si chránila listy, tak dlho ako bude nutné. Roky, desaťročia, pokiaľ sa spoločnosť nevyvinie na takú úroveň, aby akceptovala to, čo vysvetľujem nižšie.

Existuje extrémne mocná sila, pre ktorú zatiaľ veda neobjavila formálne vysvetlenie. Je to sila, ktorá zahŕňa a riadi všetky ostatné sily a dokonca je obsiahnutá vo všetkých fenoménoch, ktoré operujú vo vesmíre, ale napriek tomu som ju nedokázal identifikovať. Táto univerzálna sila je všade objímajúca láska.

Keď vedci hľadali zjednocujúcu teóriu vesmíru, zabudli na najmocnejšiu, neviditeľnú silu. Láska je gravitácia, pretože spôsobuje, že sú niektorí ľudia priťahovaní k ostatným. Láska je svetlo, ktoré osvetľuje tých, ktorí ho dávajú a dostávajú. Láska je sila, pretože násobí to najlepšie čo je v nás a dovoľuje ľudstvu nevyčerpať sa svojim slepým sebectvom. Láska odkrýva a odhaľujePre lásku žijeme a umierame. Láska je Boh a Boh je láska.

Táto sila všetko vysvetľuje a dáva životu zmysel. Je to premenná, ktorú sme príliš dlho ignorovali možno preto, že sa lásky bojíme, pretože je to jediná energia vo vesmíre, ktorú sa človek nenaučil podriadiť svojej vôli.

Aby som lásku učinil viditeľnou, jednoducho som zmenil hodnotu vo svojej najslávnejšej rovnici. Ak by sme namiesto E=mc2 akceptovali, že energia na vyliečenie sveta môže byť získaná cez lásku násobenú štvorcom rýchlosti svetla, došli by sme k záveru, že láska je najsilnejšia existujúca sila, pretože nemá žiaden limit.

Po zlyhaní ľudstva v snahe kontrolovať ostatné sily vesmíru, ktoré sa tak otočili proti nám, je veľmi urgentné, aby sme sami seba naplnili iným druhom energie...

Pokiaľ chceme, aby náš živočišný druh prežil, pokiaľ chceme nájsť zmysel života, pokiaľ chceme zachrániť svet a každú živú bytosť, čo ho obýva, láska je jedinou odpoveďou.

Možno zatiaľ nie sme pripravení postaviť bombu lásky, zariadenie dosť silné na zničenie všetkej nenávisti, sebectva a chamtivosti, na zničenie vlastnosti, ktoré devastujú planétu. Napriek tomu každá individualita v sebe nosí malý generátor lásky, jeho energia čaká na vypustenie do sveta.

Keď sa naučíme túto energiu dávať aj dostávať, drahá Lieserl, potvrdíme tak, že láska zvíťazí nad všetkým, je schopná presiahnuť všetko a nič, pretože láska je kvintaciou ( podstatou) života.

Hlboko ľutujem svoju neschopnosť vyjadriť to, čo je v mojom srdci, ale pre Teba ticho bije po celý môj život. Možno je už neskoro sa ospravedlňovať, ale pretože čas je relatívny, potrebujem Ti povedať, že Ťa milujem a vďaka Tebe som dospel k tejto odpovedi.

Tvoj otec

Albert Einstein

Edit

Mocná ochrana Boží před všemi vnějšími negativními vlivy

Toto energetické naladění okamžitě vytvoří neproniknutelnou energetickou ochranu před všemi vnějšími negativními vlivy. Každičké tvrzení přijímejte jako skutečnost, která se již stala. Tím budete upevňovat svůj duchovní potenciál a vaše Božská ochrana se bude neustále zpevňovat a sílit. Otevřete se příjmu tohoto poslání a představujte si, jak s vámi rezonuje. Ozvěnu vaší duše budete v podvědomí vnímat jako Božský proud, díky němuž se budete ladit na vyšší frekvence.

To hlavní a nejdůležitější, co máme nyní udělat, je vzpomenout si na svou Božskou podstatu a v hloubi duše ji přijmout. Uvědomit si, jak jsme silní duchem a nepodléháme žádným vnějším vlivům, protože jsme si vědomi své důstojnosti. Mnozí lidé se podceňují a mají problém si uvědomit, že si mají sami sebe cenit a vážit. To není jejich vina. Věc se má tak, že se většina z nás narodila a vyrůstala v době, kdy byly na naší nádherné planetě energie na úrovni, kdy nebyly pocity vlastní důstojnosti podporovány. Nyní se situace významně změnila. Vibrace planety Země se neustále navyšují a nastal čas, abychom si všichni rozpomněli, že jsme bytosti světla. Jsme nedílnou součástí celku, jsme jednota. Naší skutečnou podstatou je podstata Stvořitele, který je živou součástí každého z nás. Vždy máme pamatovat na svou Božskost, a že tvůrčí energie jsou obsaženy ve všem, ve všech lidech, ve všech živých bytostech. Neexistuje místo bez tvůrčí energie. Všichni jsme milováni a zasloužíme si bezpodmínečnou a všeobjímající lásku. Nechť nás toto porozumění otevře k vzájemné komunikaci a zároveň zachová naši nezranitelnost. Pokud se uzavíráme a vyhýbáme kontaktům, nestáváme se více chráněnými, ale naopak se zvyšuje naše zranitelnost. Pokud však z hloubi svého nitra cítíme, že jsme chráněni svou Božskou důstojností, můžeme se s důvěrou otevřít celému světu i všem lidem, a přitom nebýt náchylní k nám nepotřebným a škodlivým vlivům.

Nyní se naladíme na ochranu před všemi vnějšími vlivy a předčítejme si tuto afirmaci nejlépe 2x denně, ráno po probuzení a večer před spaním:

„Plně důvěřuji svému Duchu, svým andělům a průvodcům. Jsem pod ochranou vyšších mocností, jsem v bezpečí. Žiji obklopen světlem a láskou. Kolem mě je bezpečno a vše co se děje, se děje pro mé dobro. Nacházím se ve stavu permanentního klidu, ať se kolem mě děje cokoli. Vyzařuji vnitřní sílu, klid, mír a lásku. Sleduji okolní dění očima svého Ducha a chápu, že jakékoli působení na mě je pouhou hrou. Děkuji Ti, můj Božský Duchu, za sílu a ochranu, kterých se mi dostává. Mocí svého Ducha kolem sebe vytvářím silnou ochranu v podobě koule plné světla a lásky. Tato koule světla a lásky je v celém Univerzu tou nejmocnější ochranou. V sobě i kolem sebe vytvářím prostor světla, lásky, dobra a bezpečí. Jsem zářící Duch, který nese světlo a sílu pro vše živé. Můj Duch – má síla. Má takovou moc, že se všechny negativní energie v mé přítomnosti přetvářejí do světla. Jsem v bezpečí, jsem nezranitelný, jsem nadán silou a obdarován láskou. Přebývám v Božské multidimenzionalitě.

Mé srdce vyzařuje vždy a všude lásku. V každém okamžiku, za všech okolností je mou podstatou láska. Miluji to, že jsem. Přeji světlo a lásku jak sobě, tak i všem lidem na planetě Zemi. Přeji si, aby se láska, světlo a vzájemné porozumění staly tím nejvýznamnějším zákonem zde na Zemi.“

Zdroj: Jurij Vozněsenskij, https://www.youtube.com/watch?v=dilPm9DHIcc

Modlitba na prouzení a rozšíření vědomí v proudu bezpodmínečné lásky a přechod na vyšší úroveň bytí

Modlitba byla lidstvu předána jako dar, pomoc, pro usnadnění transformace vědomí a přechodu do vyšších dimenzí bytí od světelných civilizací prostřednictvím Jurije Vozněsenského ve jménu všeobecného blaha pro vše živé. Je naplněna proudy vysokých vibrací a lásky, je modlitbou nové doby s mantrou ELLA MORRI TERI DAS (v kosmickém arkturiánském jazyce).

Když si tuto modlitbu budete opakovat každý den, více a více si začnete uvědomovat, že vnímáte světlo Stvořitele uvnitř své bytosti a rychleji si rozpomenete na svou Božskou podstatu, kdy se zcela rozplynete ve světle svého Ducha. Až dojde k probuzení, ohnivá energie vašeho Ducha sežehne veškerá omezení a v tuto chvíli se vaše vědomí rozprostře přes celé Univerzum a pak již nenaleznete místo, které byste neobsáhli. Dosáhnete hlubokého uvědomění si jednoty s celým Stvořením. A každý váš další krok, každý jednotlivý čin budou směřovat ku prospěchu a blahu všeho a všech, celého lidstva a všech živých bytostí.

„A nyní, v tuto chvíli se rozpomínám na svou duchovní podstatu a vstupuji do jednotného proudu bezpodmínečné lásky. Jsem v jednotě se všemi světy, dimenzemi, vesmírem. Jsem zářící anděl, přinášející na Zemi Stvořitelovo světlo a lásku. V každém okamžiku svého života svým bytím vyjadřuji Božskou podstatu uvnitř sebe pro dobro celého vesmíru. Svou září a světlem zahaluji planetu Zemi, lidstvo a rovněž všechna živá stvoření, žijící na této nádherné planetě.

Nechť má milovaná planeta vzkvétá a transformuje se.

Nechť v srdcích každého jednotlivce vzplane oheň Božské lásky a projeví se ve vnějším světě všeobecnou transformací.

Nechť proud vesmírné ohnivé energie naplní kolektivní vědomí všech pozemšťanů a na rodné planetě Zemi se obnoví plamen jednotného proudu.

ELLA MORRI TERI DAS.

Požehnání všem světům.“

Nechť naše planeta vzkvétá a vědomí lidstva se v proudu bezpodmínečné lásky probouzí!

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=7cxAGLuNufk