top of page

Alžírsko

    • Datum otevření: 21. 12. 2023

    • Poselství: "Jsem všude a v tobě především."

    • Patronace: Mohamed

    • Barva: barvy duhy, zlatá, fialová

    • Místo: hora Tahat, pohoří Ahaggar

Dnešní portál světla je v Alžírsku na nejvyšší hoře Tahat v pohoří Ahaggar. Je vyjímečný svým posláním, spojením všech afrických zemí, sjednocením, Vznikla tak spolupráce na všech úrovních duchovních, ekonomických i společenských. Vzájemný respekt a úcta ke všem národům a národnostem, zvykům a odlišné kultuře. Všichni jsme jedno a já jsem v každém z vás.

Stvořitel

Patronem portálu je Mohamed jako představitel spolupráce na všech úrovních života na Zemi. Mám vás všechny moc rád a pomohu každému, kdo do portálu vstoupí svoji jemností, ochotou být tu pro vás a pro vaše nejvyšší dobro. 


Mohamed spouštěl své paprsky do portálu a naplňoval jej laskavostí a silou. Bytosti Alžírska a celé planety pociťte toto světlo a naplňte své srdce dobrem a láskou. Buďte k sobě milí a tolerantní, s láskou v srdci zvládnete všechno.

Mohamed

Jsme na hoře propojeni nebe-Země a skrze horu prostupuje veliký Mohamed. Přítomni jsou všichni mistři, světlo se rozsvěcuje sloupovitě nahoru do vesmíru i do Země. Alžířané upínají svůj vnitřní zrak k hoře v naději na nový život. Mají bohatou duši, jsou naučeni vše přijímat - bohatství přírody i bídu světa, životodárnou vodu i její nedostatek, zelené oázy i pusté pouště, bohaté moře i neúrodnou zem. Mají zjizvená srdce, ale statečně žijí svou současnost.

Z hory se odvíjí široká spirála, která promílá všechno z dějin i současnosti a jako síto odděluje zrno od plev, život od utrpení, naději od beznaděje, světlo od tmy.
Alžířané se ochotně účastní tohoto procesu, odevzdávají se Mohamedovi s naprostou důvěrou a oddaností a přijímají jeho něžnou energii a péči. Jejich mysl se ztišuje a oni slyší hlas Stvořitele: "Neopustím vás."
Obrovská země velkých vzdáleností zažívá blízkost a jednotu.
Mohamed žehná každému Alžířanovi, bere do náruče každé dítě a oživuje plamen horoucí lásky v každé ženě.

Alžířané propouští ze své mysli zmatek současného světa a nastupují cestu nové naděje. Navazují na moudrost dávných předků, avšak s odhodláním už si ji nenechat vzít. Už si nenechají pošlapat hrdost a vznešenost.

Alžírskému lidu hoří v srdci plamen Lásky a srdce opět tepe s tepem matky Země.
Z vesmíru padá zlatý paprsek do středu hory a jeho zář září na celé Alžírsko a na celou Afriku.
"Pohleď nahoru, tady jsem. Ztratíš-li mne z očí, pohleď vnitřním zrakem. Jsem všude a v tobě především."

bottom of page