Kuthumi

Platónská tělesa, jak využít posvátnou geometrii v praxi

V této přelomové duchovní době, přišla doba, kdy jsou lidem dávány informace, které byly v minulosti dostupné jen úzkému okruhu zasvěcených lidí. Tato doba dává šanci všem lidem, aby měli znalosti a vědomosti. Pomoci nich se mohou sami rozhodnout, jakou cestu si vyberou. Posvátná geometrie jim může velmi usnadnit život a hlavně naučit, jak změnit to, co se mi nelíbí a udělat to tak, jak bych si přál. Je to velmi dobrý prostředek při tvorbě reality.

Velmi důležitým prvkem je najít své zdraví, spokojenost, lásku a hlavně vnitřní harmonii. Každý tvar posvátné geometrie nám pomůže s něčím jiným.

Uzdravení se děje skrze uznání, lásku a respekt. S pomocí posvátné geometrie můžeme dokonale znovuobnovit světelný matrix v nás i ve všem. Může připomenout poškozeným energetickým strukturám jejich dokonalost. Vše co uzdravíme v nás, uzdravíme i ve světě.

Merkaba

Merkaba je něco co vlastní člověk na Zemi, ale velmi malá hrstka lidí ji vědomě používá. Merkaba se dává do pohybu jen tehdy, kdy má člověk vysoké vibrace a ještě má vysoké morální hodnoty. Je to pojistka toho, aby ono vesmírné vozítko, nepoužil nesprávným směrem. Pomoci vám ho rozpohybovat mohou i vaši duchovní průvodci. Je to nástroj vaší volnosti a svobody. Pomocí Merkaby můžeme cestovat v čase i prostoru. Můžeme navštívit jiné galaxie i dimenze. Vždy se, ale vrátíme zpět, odkud jsme vyšli, to je na Zemi. Je to, jako by jsme cestovali ve snu, také se vždy vrátíme do své postele. Je to přemístění naší duše do jiné reality, ale tělo zůstává na stejném místě. Můžeme být tady fyzicky, ale náš duch je volný a může putovat prostorem mezi planetami a jinými dimenzemi.

Při vysoké rychlosti se Merkaba zploští a my máme zkušenost, že se rozplyneme v prostoru a času. Je to technika vyššího vědomí a dochází k ní samovolně při posunu vědomí na vyšší úroveň. Vyšší úroveň znamená to, že si plně uvědomujeme, že jsme duchovní bytosti, že můžeme vidět nebo slyšet nebo cítit i jiné bytosti, které nejsou běžným okem zřejmé. Začínáme žít i život s jemnohmotnými průvodci, které si stále více uvědomujeme. Můžeme se na ně spolehnout, učí nás a předávají nám své informace, které jsou pro náš rozvoj velmi důležité. Pomáhají nám v této době k posunu a vzestupu do 5. dimenze. Je to dimenze duchovní, založená na lásce a mění se naše fyzická konstituce z uhlíkové na krystalickou. Naše myšlenky se začínají zhmotňovat a my se stáváme, architekti svého života. Vše o čem sníme, se stává skutečností. Do této dimenze mohou vstoupit jen lidé vysokých vibrací, musí být připraveni. Je to jiný způsob myšlení, než na jaký byli zvyklí. Jsou tady odpovědni za své myšlenky i slova. Vše se dává do pohybu pouhou myšlenkou, aby ta myšlenka byla jen pro nejvyšší dobro člověka i všech lidí na Zemi. Aby byla vhodná i pro obnovu života na Zemi, přírody, zvířat, abychom dokázali být lepší v očích svých i svého stvořitele. Byli hodni vystoupit ze svých zajetých stereotypů a začít myslet a jednat jinak, s větší odpovědností. To vše se člověk, když chce, může naučit, ale v první řadě to musí chtít a věřit tomu. Svoji nedůvěrou vše vynuluje. Víra a důvěra je tou největší hnací silou. Tyto vědomosti i zkušenosti máme všichni v sobě, neseme si ji v podobě DNA od chvíle, kdy nás zdroj vydechl, až do doby, kdy se zase zpět ke zdroji vrátíme.

Putovním duše se stále zdokonalujeme a učíme se lekce, které ke svému vývoji potřebujeme. Žili jsme na mnoha planetách i jiných galaxiích, ale také většina prožívala mnoho životů i tady na Zemi. Je to planeta s nízkou vibrací, velmi těžké energie způsobují, že je tady možné prožít emoce a zkušenosti, které se na jiných planetách s vysokými vibracemi prožít nedají. Tam člověk žije v blaženosti, lásce, světle a nezažívá tolik utrpení jako tady na Zemi. Ale přišel čas, aby také Země dostala šanci a dokázala změnou myšlení svých obyvatel vzestoupit do vyšších frekvencí. V tento čas je mimořádná příležitost, protože Země se dostává do blízkosti centrálního slunce a tím se zvyšují vibrace, které na Zemi dopadají. Ty způsobují, že se lidem

otevírají jejich schopnosti a vědomosti, rozpomínají se, kým vlastně jsou a proč se zrovna v této době narodili a jak by svým myšlením a nastavením vědomě mohli Zemi pomoci. Když žádají o pomoc s vyšších sfér, tak je jim hojně poskytována. Všechny okolní planety mají zájem na tom, aby Země vzestoupila. Ovlivní to v dobrém celý vesmír, ale musíme to udělat vědomě a sami. Zvenčí mají jen poradní hlas a pomáhají jen tomu, kdo si vědomě o pomoc řekne. Vše je v naších rukou a hlavně v naši čisté mysli. Můžeme nesmírně mnoho, když jsme si vědomí svých schopností a možností, kterými disponujeme, ale jsme při průchodu do nízkých vibrací zapomněli. Teď je čas se probudit a znovu rozsvítit světlo Boží v nás. Už mnoho z vás svítí a Bůh s vámi při práci na Zemi a její pomoci počítá. Máte jeho plnou podporu i důvěru. Vždy pomůže tomu, kdo o pomoc žádá a věří.