top of page

Kanada

• Datum otevření: 28. 1. 2024

• Poselství: "Člověče, buď laskavý k druhým lidem, nesuď nikoho, nechodil jsi v jeho botech a nechodil jsi jeho cestami. Jen já vidím celek, celistvost světa a tebe v něm. Buď otevřen Lásce. Nic víc nepotřebuješ."

• Patronace: archanděl Metatron

• Barva: magentová, fialová

• Místo: hora Mount Logan, Yukon

Dnešní portál světla v Kanadě na nejvyšší hoře Mount Logan v Yukonu je mimořádně důležitý pro celou Severní Ameriku. Je to portál záchranný na obnovení důležitých struktur v Zemi.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Metatron. Mimořádný pro aktivaci síly v této zemi, ale také jako představitel stability, jistoty, rovnováhy a víry v Boží vedení. Každému, kdo vstoupí do portálu pomohu najít cestu k sobě, do rovnováhy, do vlastní síly. 
Oslava Boha a člověka. Je otevřený velmi silný a potřebný portál pro Kanadu, aby světlo a láska, která je v něm, rozpustila chlad a tvrdost srdcí tohoto lidu. Sestoupilo světlo z vysokých Vesmírů, prostoupení vibracemi vysokých mistrů, je to vyjímečný portál pro vás všechny, milované bytosti Země.

Archanděl Metatron

Archanděl Metatron je už na hoře přítomen a vítá všechny přítomné, všude kolem něj se vznáší magentová barva. Stojíme pevně propojeni, kolem nás mistři a vše je připraveno, klid, ticho, je slyšet jen svištění větru.

Krásná příroda kolem, lze dohlédnout do pannenských míst nedotčených civilizovaným člověkem. Indiáni a Inuité se dokázali po Zemi pohybovat a žít tak, že po sobě nezanechávali žádné stopy. Světelný sloup na hoře Logan se rozšířil a obalil tak celou Zemi, jako kdyby naše Země měla oblečený světelný plášť.

Obrovský Metatron prostupuje celou horou a my vnímáme rozmanitost kanadské přírody, vlhkou hojnost lesů, divokou bohatou faunu, průzračná jezera i ohromující Niagarské vodopády. Vibrace tekoucí vody je všude kolem nás a čistí všechno negativní. Vnitřním zrakem se ocitáme v časech, kdy Indiáni byli násilím nuceni opustit svůj tisíciletý život spjatý s přírodou a zažívají genocidu od bílých obyvatel.

Indiáni z minulosti i současnosti sedí v kruhu, jejich zrak je upřený k hoře Logan a rozmlouvají se Stvořitelem.
Metatron pomáhá zprůchodnit tyto komunikační kanály, které byly zanesené utrpením, strádáním a zapomenutím, byly zpřetrhány, znásilněny a zničeny. Indiánské duše se vrací do svého klidu a smývají ze sebe všechny následky zotročení.

Tento portál je darem všem lidem, kteří přestali vidět Boha.

Z hory padá na krajinu závoj Laskavosti, jako jediný možný postoj pro záchranu lidstva. Zář z portálu září daleko do vesmíru, byla to veliká slavnost a oslava Stvoření.

bottom of page